Wróć do strony

RPO WP - Działanie 1.2

Fabryka  Armatur  JAFAR  S.A.z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12 realizuje projekt objęty  dofinansowanie  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa   I.   Konkurencyjna   iinnowacyjna   gospodarka, Działanie  1.2Badania przemysłowe,prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej armatury przemysłowej ze staliwa specjalnego dla warunkówodlewni Fabryka Armatur Jafar S.A.

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym realizowane będą badania przemysłowei prace  rozwojowe. Celem projektu będzie wdrożenie w JAFAR jednej nowej  innowacyjnej  technologii  produkcji tworzywa  odlewniczego  najnowszej  generacji–staliwa stopowego, niezbędnego do wytwarzania specjalistycznej armatury przemysłowej.W wyniku  realizacji  projektu wprowadzony  zostanie dziewięć nowych innowacyjnych produktów -zasuwa staliwna  miękko  uszczelniona  z  końcówkami  do  przyspawania. Innowacyjna technologia i innowacyjny produkt zostaną wdrożone w JAFAR i wpłyną na wzrost  przychodów. W ramach projektu przewiduje się dokonanie doboru odpowiednich tworzyw  odlewniczych  na  wdrażane  elementy  staliwnej  armatury  przemysłowej. Dostosowane zostaną możliwości techniczne i technologiczne odlewni JAFAR do podjęcia się produkcji innowacyjnych  produktów.  Opracowane  będą  wariantowe  rozwiązania technologiczne metalurgicznego procesu wytwarzania staliwa do armatury odlewanej. Przeprowadzone  zostaną  badania  właściwości  termo-fizycznych  odlewanych  stopów  i procesów przemian fazowych zachodzących w trakcie krzepnięcia i w stanie stałym w celu wyznaczenia  parametrów  koniecznych  do  przeprowadzenia  symulacji  komputerowej projektowanego  procesu  technologicznego.  Opracowana  zostanie  technologia  wytwarzania wybranych  elementów  armatury  przemysłowej  a  następnie  wykonane  odlewy eksperymentalne.  Po  ewaluacji  technologii  na  drodze  symulacji  komputerowej i  ocenie jakości odlewów  rzeczywistych  opracowana  zostanie  dokumentacja  technologiczna  i wykonane będą partie pilotażowe wdrażanych nowych innowacyjnych produktów.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 434 100,00 zł

DOFINANSOWANIE:

2 232 368,75 zł